Xứ Tuyết (Bìa Cứng)

(44 reviews)
Tác giả: Kawabata Yasunari
Kích thước: 13.5 x 20.5 cm Ngày xuất bản: 01-2018 Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hồng Đức Công ty Phát hành: IPM