Người Xưa Cảnh Tỉnh cuốn này chính là một bản tổng hợp có hệ thống của Vương Trí Nhàn ý kiến phát biểu trên sách báo của các vị tiền bối đầu thế kỷ XX mà anh Nhàn đã cố công sưu tập được trong nhiều năm từ trong đống sách báo cũ.

Có thể coi đây là một việc làm công phu, độc đáo, góp phần rất lớn vào việc "xét tận mình", mà người Việt thời nay, đặc biệt thế hệ trẻ có quan tâm tới tiền đồ dân tộc, nên coi là một tập cẩm nang xây dựng đất nước (Trần Văn Chánh).